megaphone Language coaching je primenjena metodologija koja uključuje coaching elemente, principe i alate u kontekst učenja jezika. Uloga language coach-a je da podrži i ohrabri učenike na njihovom samostalnom jezičkom putu. Za razliku od tradicionalnog načina predavanja jezika gde postoji plan i program rada ( prati se udžbenik ) i gde se znanje meri po nivoima, a profesor ima kontrolu i autoritet, u coaching-u ne postoji plan rada već ga klijent sam diktira, a odgovornost za naučeno pripada i coach-u i učeniku. Znanje se meri po subjektivnom osećaju i po onome što je učenik postigao u odnosu na sam početak procesa. Coaching alati i metode podrazumevaju rad na ciljevima, uverenjima, motivaciji, samopouzdanju. Svi programi i treninzi u školi podrazumevaju kombinovanje coaching alata i tradicionalnog načina usvajanja jezika (gramatika i vokabular).